Giá trị cốt lõi công ty MPG

1. TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị dẫn đầu, tiên phong trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử ( TMĐT ) Tại Việt Nam

2. SỨ MỆNH:

Song song với sứ mệnh góp phần nâng cao ngành TMĐT Việt Nam phát triển; MPG muốn kiến tạo nên một tầng lớp trẻ mang sứ mệnh trong người, đủ tâm, đủ tầm để phát triển đất nước, dùng tri thức, sức mạnh, bản lĩnh tiên phong dẫn dắt tạo ra sự thay đổi vươn tâm ra thế giới.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Giá trị cốt lõi MPG